logo

Reeks 1:

Lid Landelijke Gilden + Boerenbond Hoofdberoep €226

Is voor alle actieve land- en tuinbouw(st)ers en bedrijven die hun inkomen hoofdzakelijk of uitsluitend verwerven uit een land- of tuinbouwactiviteit en dus niet thuishoren in de reeks nevenberoep.

Als lid hoofdberoep kan je GRATIS je meewerkende echtgeno(o)t(e) mee opnemen op de lidkaart en ook je zoon/dochter indien hij/zij:

  • jonger is dan dertig jaar én
  • meewerkt op het bedrijf én
  • lid Groene Kring is.
Reeks 2:

Lid Landelijke Gilden + Boerenbond Nevenberoep €173

Is voor alle land- en tuinbouwers die via de agrarische activiteit een inkomen verwerven dat minder dan 50% van het globaal inkomen bedraagt en die aan de werkzaamheden op het bedrijf minder dan 50% van hun totale arbeidstijd besteden.

In reeks 2 horen ook de gewezen of gepensioneerde landbouwers wanneer zij hun BTW-nummer behouden hebben en dus nog een landbouwactiviteit hebben.

 

Reeks 3: Lid Landelijke Gilden €32

Is voor alle andere leden. Dus alle leden die géén land- of tuinbouwactiviteit hebben, maar ook alle gewezen of gepensioneerde land- of tuinbouwers die niet langer een BTW-nummer hebben.

 

  • Leden van reeks 3 die wensen een abonnement te hebben op Boer&tuinder betalen bijkomend €66.
  •  Nieuwe leden reeks 2 of leden die wijzigen van reeks 1 naar reeks 2 dienen een (kopie van het) attest van hun sociale verzekeringsmaatschappij voor te leggen waaruit blijkt dat zij sociale bijdragen in nevenberoep betalen.*
  • Gewezen of gepensioneerde land- of tuinbouwers die lid willen worden in reeks 3 of zij die wijzigen van reeks 1 en 2 naar reeks 3 dienen een (kopie van het) attest voor te leggen waaruit blijkt dat zij hun btw-nummer hebben ingeleverd.*

(* Indien er geen attesten worden meegegeven, zal de centrale ledenadministratie deze opvragen bij de bevoegde diensten.)